top of page
komd_4166.jpg

Олег РЕМЕЗ

Посада: кандидат технических наук, доцент

Організація: Національна металургійна академія України

Місто: Дніпро, Україна

e-mail: remez@metal-forming.org

АНОТАЦІЯ

Удосконалення конструкції трубоелектрозварювального агрегату для виробництва порожнистих профілів

Підвищення продуктивності трубоелектрозварювальних агрегатів, є проведення термічної обробки безпосередньо в технологічній лінії. Виходячи з високих швидкостей сучасних зварювальних вузлів, нагрів можливо проводити за допомогою встановленого в лінії індуктора, за яким доцільна установка обладнання для спрейерного водоповітряного охолодження. Таким чином можливо отримувати довгомірні порожнисті тонкостінні вироби з різними по довжині механічними властивостями, для подальшого отримання порожнистих готових виробів різними видами обробки металів тиском.

Запропоновано концепцію універсальної багатовалкової неприводної кліті для формування профілів складної форми в умовах трубоелектрозварювального агрегату Інституту матеріалознавства Ганноверського університету ім. Лейбніца.

Проведено дослідження швидкості індукційного нагріву профілю круглого поперечного перерізу з подальшим охолодженням.

Проведено випробування стійкості зварного шва на профільних та круглих трубах.

Improvement of the design of the electric pipe welding unit for the production of hollow sections

Increasing the productivity of electric-welded pipes in a rational way is to carry out heat treatment of the pipe billet directly in the technological line.

Based on the high speeds of modern welding units, heating can be carried out using an inductor installed in the line, behind which it is advisable to install equipment for sprayer water-air cooling. In this way, it is possible to obtain long-length thin-walled hollow products with mechanical properties of different lengths for further production of finished hollow products by various types of metal forming processing.

The concept of a universal multi-roll non-drive mill for the formation of profiles of complex shapes from a calibrated pipe billet under the conditions of an electric-welded pipe unit of the Institute of Materials Science, University of Hannover, Leibniz.

Investigations of the rate of induction heating of a circular cross-sectional profile with subsequent cooling with different values of the inductor power have been carried out.

Tests of the resistance of the welded seam on shaped and round pipes have been carried out.

bottom of page